بیس ریزی معابر روستای واحد و همچنین تسطیح معابر روستای واحد  بیست و سوم بهمن ماه ۹۶و همچنین لایروبی جدول های معابر بوستان و بهارستان